ENØK

Begrepene ENØK, energisparing og energieffektivisering brukes ofte om hverandre. De kan defineres slik:


Energisparing Tiltak som «gir redusert energiforbruk som følge av redusert ytelse», eksempelvis å senke temperaturen
Energieffektivisering Ytelse eller komfort i forhold til energiforbruk, uten at energiforbruket nødvendigvis går ned. Hvis en bolig etterisoleres og samtidig utvides, kan energiforbruket øke.
ENØK Energieffektiviseringstiltak som er lønnsomme. Mange steder i Norge er det etter denne definisjonen ikke ENØK å installere tredobbelte vinduer, da dette vil koste mer enn det som spares i løpet av vinduets levetid. Men hvis energiforbruket ved å produsere det 3. glasset overstiger energigevinsten i vinduets levetid, kan tiltaket neppe heller kalles energieffektivisering.

Samfunnets behov for å effektivisere energien ble første gangen et tema i 1973 (oljekrisen) og i energimeldingen 1973-74 (St.meld. nr 100 Energiforsyningen i Norge i fremtiden) ble det for første gang tatt initiativ til mer rasjonell energiøkonomi.

I desember 1978 ble den første rene ENØK-meldingen presentert. Opprettelsen av «Opplysningsaksjon for ENØK» skjedde i tilknytning til etableringen av Olje- og energidepartementet samme året. Temaet effektiv energibruk er svært omfattende og er blitt en viktig sak for myndighetene gjennom reguleringer (Direktoratet for byggekvalitet og NVE) og støtteordninger (Enova SF).

Effektiv energibruk er også et stort næringsområde gjennom utvikling og leveranse av effektivt og miljøvennlig utstyr. Anslag viser at innenfor næringsbygg kan mellom 7 og 8 TWh energi spares årlig gjennom mer effektiv energibruk, men dette forutsetter sterk bevissthet både fra myndigheter, bedriftledelse, brukere og tilbydere av varer og tjenester. NVE fører i denne sammenheng tilsyn med energimerking.

Effektiv energibruk er et samlebegrep for riktig utnyttelse av energien. Begrepet benyttes i sammenheng med tiltak hos sluttbruker. Produksjon og distribusjon av energi omfattes ikke av begrepet, men har sterk relasjon til effektiv energibruk. Effektiv energibruk består av strakstiltak og investeringstiltak. Strakstiltakene dekker en stor gruppe tiltak som koster minimalt. Eksempler på strakstiltak er opplæring, etablering av energioppfølging (EOS), holdningsskapende tiltak og tiltak som knyttes til driftstider for tekniske anlegg og kontroll med varmeanlegg, ventilasjonssystem, varmtvannsberedning, automatikk og lysanleggene i bygninger. Tiltak som krever en investering, skal være lønnsomme, dvs. at de har en positiv nåverdi både for den enkelte og for samfunnet. Effektiv energibruk skal aldri redusere kvaliteten på inneklima, og heller ikke medføre negative miljøkonsekvenser. Effektiv energibruk, eller energiøkonomisering, forkortet til ENØK, er tradisjonelt benyttet som synonyme begreper og med fokus på sparetiltak.

Etter etableringen av Enova SF har effektiv energibruk fått en utvidet betydning ved at det omfatter tiltak som reduserer energibruken pluss tiltak som kan erstatte bruk av petroleum og elvarme med nye miljøvennlige energiformer.

 

Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner