Politiske vedtak

Kvikksølvforbud

Kvikksølvlyskilder er ikke tillatt solgt etter 1. januar 2015.

EU-direktivet Eco-design ble virksomt 13. april i 2015. Det er
ikke lenger lov å markedsføre/selge kvikksølvlamper. Derfor er
kommuner og industribedrifter i prosesser hvor armaturer med
kvikksølvlamper erstattes med LED-armaturer.

 

Lyskilder

Glødepærer er et avsluttet kapitel,  Europalov

Elsertifikater

Elsertifikater, tidligere kalt grønne sertifikater, er den nye støtteordningen for å øke ny fornybar elektrisitetsproduksjon. Støttesystemet er slik at forbruker blir pålagt å kjøpe en gitt andel elsertifikater basert på det elektriske forbruket. Elsertifikatene skapes ved at produsenter av ny fornybar kraft får ett elsertifikat av staten for hver MWh produsert i en tildelingsperiode på 15 år.
Ved salg av disse elsertifikatene til forbruker, får produsentene en ekstrainntekt utover kraftsalget. Sertifikatene ville vært verdiløse hvis ingen ville kjøpe dem. Man skaper derfor en lovbestemt etterspørsel etter sertifikater ved å pålegge strømforbrukere å kjøpe sertifikater tilsvarende en viss prosentandel av deres strømforbruk. Myndighetene bestemmer altså indirekte hvor mye energi som skal bygges ut. Les mer på Elsertifikater

Energieffektiviseringsdirektivet vedtatt
Etter forhandlinger mellom Parlamentet og Rådet er nå direktivet om energieffektivisering vedtatt. Medlemsstatene må implementere direktivet innen april/mai 2014. Direktivet etablerer et felles rammeverk og stiller krav til nasjonale mål for energieffektivisering. Landene skal, i følge direktivet, også etablere en langsiktig strategi for å stimulere til renovering av boliger og næringsbygg. Statsforvaltningen i hvert enkelt land skal gå foran som et godt eksempel og renovere minst 3 % av egen bygningsmasse årlig. I det opprinnelige forslaget gjaldt dette også for kommunesektoren, men det ble til slutt endret i tråd med innspill fra bl.a. KS, CEMR, EØS EFTA Forum og Regionkomiteen (CoR) til kun å gjelde sentrale myndigheter. Et annet tiltak i direktivet, er å pålegge energiselskaper et ansvar for 1,5 % årlig reduksjon i forbruk blant husholdningskunder. Det er mulig for myndighetene å beregne energisparingen på forskjellige måter. Regelverket legger også opp til at det skal bli lettere for energitjenestetilbydere å komme inn på markedet.

Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner